นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ( ICT) ตระหนักว่าการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เราเล็งเห็นถึงความสำคัญมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยกับเราให้คุณได้ไว้วางใจและเชื่อว่าเราจะทำหน้าที่จัดการ คุ้มครอง และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างเหมาะสม

            เรามีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงการแปรญัตติ (พระราชบัญญัติ) ใดๆ อย่างเข้มงวด นโยบายรักษาการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) นโยบายความเป็นส่วนบุคลนี้จะถูกนำไปใช้กับทุกส่วนของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย ดำเนินการและรักษาไว้รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บผ่านทางที่ดำเนินการโดยบริษัทบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด  จำกัด / หรือบริษัทในเครืออื่นใด เว็ปไซต์ภายใต้ชื่อ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด หรือชื่อร่วมอื่นใดอาจดำเนินการภายใต้นโยบายการ รักษาข้อมูลของเวปไซต์นั้น ๆ และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์นี้ [www.inkmanonline.com] (“เว็บไซต์” นี้) และข้อมูลที่เราได้เก็บแบบออฟไลน์ ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้าคอลเซ็นเตอร์ กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดและโปรแกรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่าง ๆ และไปรษณีย์

           ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่เราไม่ได้มีการจ้างหรือต้องจัดการ

           ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ หรือเมื่อนำข้อมูลไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรสามารถเข้าถึงได้ หมายรวมถึงความหมายอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติที่มีการแปรญัตติเป็นครั้งคราว หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการ การคุ้มครอง และ/หรือกระบวนการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “DPO” ตามรายละเอียดด้านล่าง

            เมื่อคุณใช้ซอฟแวร์หรือบริการของ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละบริการที่ใช้งาน ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมไม่สอดคล้องหรือมีความขัดแย้งกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการเป็นหลัก

การให้รายละเอียดของข้อมูล

           โดยปกติ ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งชื่อหรือให้ข้อมูลใด ๆ ของท่าน ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ทำให้ทางบริษัทสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อ เสนอบริการใดที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน ให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านระบบต่างๆ หรือเพื่อติดตามผลกับทางท่านต่อไป โดยทั่วไปแล้ว บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด จะขอให้ท่านให้รายละเอียดเมื่อท่าน

1. ลงทะเบียนในส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัท

2. มีคำสั่งซื้อหรือขอให้แจ้งสถานะของคำสั่งซื้อ

3. แบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือให้ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมกับ ทางบริษัท

4. เข้าร่วมในการประกวด, การแข่งขัน หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขายต่าง ๆ

5. ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมาย เช่น แบบรายการสินค้า หรือการแจ้งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นระยะเวลาที่สินค้ามาถึง

6. ลงทะเบียนสินค้าของ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด

7. สอบถามข้อมูลหรือเอกสารจากทางฝ่ายบริการความช่วยเหลือทางระบบหรือฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์

ตัวอย่างข้างต้นทั้งหลาย บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด จะสอบถามข้อมูลของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการท่านในรูปแบบต่าง ๆ จากตัวอย่างทั้งหลายนั้น หากท่านได้รับจดหมายข่าวหรือจดหมายอื่นใดจากทางบริษัท ท่านสามารถที่จะยกเลิกจดหมายเหล่านั้นได้ทุกเมื่อตามที่รายละเอียดในส่วนการยกเลิก การรับข้อมูลข้างล่างนี้

 

บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด จะทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน

         หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ บริการใด ๆ ข้างต้น ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาโดย บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด และจะถูกใช้โดย บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด เพื่อประโยชน์ทางด้านลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจส่งจดหมายแจ้งการปรับปรุงสินค้า ข้อเสนอพิเศษ หรือสินค้าและบริการใหม่จากทาง บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับ ความยินยอมจากท่าน ยกเว้นแก่คู่สัญญาที่ให้บริการแก่ทางบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ตามนโยบายนี้ หรือตามที่บริษัทเห็นสมควรว่าทางบริษัทมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลตามหมายศาล บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด อาจขยายฐานหรือรวมข้อมูลของท่านที่ได้จากเว็บไซต์กับข้อมูลจากแหล่งอื่นของ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด หรือบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการตลาดแก่สินค้าและบริการแก่ท่านต่อไป

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

            เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ บ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด หน้าเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ของเราที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ บ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

            ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ บ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัดโดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

            ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและอีเมล์ของท่าน) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้เราไว้โดยที่ท่านรับรู้เมื่อท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ ประกาศเนื้อหา ทำการสั่งซื้อ หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด เมื่อมีความจำเป็นข้อมูลเหล่านั้น

เราจะทำการเก็บและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนี้

          ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลและธุรกิจ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้จากการกรอกแบบฟอร์มหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ ศูนย์บริการของเรา และการสำรวจลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ รหัสผ่าน

ข้อมูลเฉพาะ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

เลขที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

หลักฐานการแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร ประวัติการสั่งซื้อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเราหรือที่คุณสอบถามได้แก่ รุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และชื่อตัวแทนจำหน่าย

รายละเอียดที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมเมื่อใช้บริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลที่คุณเข้าถึงบนหรือผ่านเว็บไซต์

 

ประวัติส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการว่าจ้างและการจัดการพนักงาน

            ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด และบริการ ผู้ใช้ที่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีความจำเป็นสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเราได้

 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ หรือการใช้ข้อมูลของท่าน โดย บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด

เราจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อดำเนินการ จัดการ และควบคุมบัญชีของคุณสำหรับสมาชิก บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด และบริการอื่น ๆ รวมถึงการบริการออนไลน์

เพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด การยื่นข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายที่คุณอาจสนใจ ตามความยินยอมของคุณ

เพื่อควบคุมการเข้าร่วมการประกวด การส่งเสริมการขายและการสำรวจ

เพื่อดำเนินการและตอบกลับคำขอ คำถาม และคำติชมของคุณ

เพื่อพิจารณาการจ้างงานหากคุณมีการยื่นใบสมัครงาน และเพื่อควบคุมพนักงานของเรา

เพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลออนไลน์ของคุณที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา (เช่น ที่อยู่ไอพี) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับคุณให้มากที่สุด

เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการของเราให้ดีขึ้น

เพื่อเก็บ จัดเรียง และ/หรือ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวัตถุประสงค์อื่น) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย

เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย แสดงสิทธิ์และการเยียวยาตามกฎหมาย การป้องกันและจัดการการฟ้องร้องใด ๆ

เพื่อตอบรับคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ราชการ/และหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย บริษัทที่เกี่ยวข้องและเพื่อการตรวจสอบทางบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบสวนและการตรวจสอบ

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอจากรัฐบาล

บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด อาจรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป เช่น เลขที่ IP ประเภทเบาร์เซอร์ หน้าที่เข้าชม และเวลาที่ใช้ไปในเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้โดย บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด เท่านั้นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเว็บไวต์ ของบริษัทเพื่อการพัฒนารูปแบบแก่ลูกค้า ความง่ายต่อการใช้งานและเนื้อหาของเว็ปไซต์ ข้อมูลทั่วไปจะถูกรวบรวมผ่านทางระบบคุ้กกี้หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด อาจทำสัญญากับ

บุคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาบริการเหล่านี้ ผู้จัดหาบริการเหล่านี้จะกระทำในนามของ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด และปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ตามสัญญาที่จะเก็บความลับของข้อมูลที่ได้รับในนาม ของ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ผู้ให้บริการให้สัญญากับ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากบริการที่ได้กระทำการ

กับ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่อีเมล์ จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่ก่อให้เกิดหรือเก็บแบ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้า ชมเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถที่จะยกเลิกระบบการติดตาม cookies ทางตัวเลือกระบบอินเตอร์เน็ตบนเบร์าวเซอร์ของท่าน

 

ความปลอดภัย

            เราทุ่มเทที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างมีคุณภาพและความสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี แนวทางและการจัดการโครงสร้างองค์กร เพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำให้คุณมีความระมัดระวังในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโดนละเมิดด้านความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การกำหนดรหัสผ่านที่เราได้กำหนดให้หรือที่คุณกำหนดเองเพื่อเข้าถึงบางส่วนของหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีผู้ใช้งานที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ คุณไม่ควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสผ่านนี้

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

            ท่านสามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถทำการลบได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด หรือการบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราอาจเก็บรักษาไว้ซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการแก้ไขไว้ในบันทึกของเราไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อพันธมิตรหรือหุ้นส่วนของเรา และวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือลบบัญชีการใช้งานบนเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ของท่านเป็นการถาวร ท่านสามารถทำได้โดยเข้าหน้าการตั้งค่าในบัญชีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด หรือทำการติดต่อเราตามความสะดวก

 

การปรับปรุงข้อมูลของคุณ

            เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา คุณควรมั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะได้ไม่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคุณ หากคุณได้ลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์ คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวคุณเองได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีของคุณ

 

สิทธิของคุณ / ผู้ใช้

            คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ดำเนินการ และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  เราจะแจ้งให้คุณทราบ (เมื่อรวบรวมข้อมูลของคุณ) และได้รับความยินยอมจากคุณ หากเรามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราแจ้งให้ทราบ คุณสามารถถอนคำยินยอมได้ในภายหลังโดยติดต่อทางโทรศัพท์ที่ (66) 25799119 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

          คุณสามารถขอให้เรามอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของเราโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างท้าย โปรดทราบว่าเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อจัดการและดำเนินการคำขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

            เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวตามดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจกระทำขึ้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะมีการแจ้งในหน้านี้ โดยสามารถขอสำเนาเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ด้านล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติ หากคุณต้องการติดต่อเราเมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ที่ (66) 25799119

 

บุคคลอื่นจะทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน

            บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัดจะไม่แสดง ให้ยืม หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น ชื่อหรือเลขที่อีเมลของท่าน) ให้แก่องค์กรภายนอกใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการชวนเชื่อใด ๆ บางช่วงเวลา บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด อาจใช้บริการของตัวแทนหรือคู่สัญญาที่จะสามารถเข้าสู่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการแก่บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด (เช่น บริการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ) อย่างไรก็ตาม ตัวแทนหรือคู่สัญญานั้นมีหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลความ ลับและไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อการบริการแก่ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด นอกจากนี้ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด อาจแสดงข้อมูลโดยรวมของลูกค้าและผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์แก่บริษัทโฆษณา กลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจ และบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจแสดงข้อมูลว่าผู้ใช้บริการของบริษัทแบ่งเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลอัตราร้อยละ X และผู้ใช้แมคอินทอชในอัตราร้อยละ Y อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะไม่ระบุถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะของผู้ใช้บริการ ของบริษัท

 

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามอื่นใด

            เว็บไซต์ได้บริการการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์และบริการทางอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน เมื่อใดก็ตามที่ท่านออกจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ดำเนินการโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ประเทศไทย จำกัดและ/หรือ บริษัทในเครือ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

 

จดหมายข่าวสาร

            เรานำเสนอจดหมายข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านสามารถสมัครใจที่จะสมัครได้ตลอดเวลา เราให้คำมั่นว่าจะรักษาที่อยู่อีเมล์ของท่านไว้ให้เป็นความลับและจะไม่ทำการเปิดเผยที่อยู่อีเมล์ของท่านให้กับบุคคลที่สามเว้นแต่ได้รับอนุญาตเอาไว้ในส่วนของการใช้ข้อมูลและการประมวลผลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการส่งอีเมล์ดังกล่าว เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่ส่งทางอีเมล์ตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

            อีเมล์ทั้งหมดที่ส่งจากเราจะระบุอย่างชัดเจนว่าอีเมล์นั้นมาจากใครและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ส่ง ท่านอาจเลือกที่จะหยุดรับจดหมายข่าวหรืออีเมล์การตลาดของเราโดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในอีเมล์เหล่านี้หรือติดต่อเรา อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงได้รับอีเมล์เกี่ยวกับธุรกรรมที่จำเป็น

 

คุ้กกี้

           ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์ บริษัทจะใช้ค่ารูปแบบบนเว็บเบร์าวเซอร์ของท่านเพื่อส่ง “cookies” สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน บริษัทจะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อประมวลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน บริษัทใช้คุ้กกี้เพียงเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อให้บริการที่เหมาะกับแต่ละบุคคลที่ดีมากขึ้น ในขณะที่ท่านใช้บริการในเว็บไซต์ เช่น การบันทึกข้อมูลที่ท่านสนใจในสินค้าที่ท่านซื้ออยู่เสมอ

            เว็บไซต์ ใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เราจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ท่านและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับท่าน

            เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด และบริการ ท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติของเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด และบริการได้

 

คุกกี้คืออะไร

            คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดจำท่านและความชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน "คุกกี้เซสชัน") หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ "คุกกี้ถาวร")

            คุกกี้เซสชัน เป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านและคุกกี้จะหมดอายุเมื่อท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์

            คุกกี้ถาวรใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์ของเราและยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์มือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม คุกกี้เหล่านี้ให้ประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับท่านในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา

            คุกกี้อาจมีการตั้งค่าโดยเว็บไซต์ ("คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง") หรือโดยบุคคลที่สามเช่นผู้ที่ให้บริการเนื้อหาหรือให้บริการโฆษณาหรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ ("คุกกี้ของบุคคลที่สาม") บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ

คุกกี้ที่เราใช้งาน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies)

           คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อท่านเข้าถึงและสำรวจเว็บไซต์ของเราและใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบว่าท่านได้ทำการสร้างบัญชีและได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อท่านเข้าถึงและสำรวจเว็บไซต์ของเราและใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบว่าท่านได้ทำการสร้างบัญชีและได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหา

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราและการบริการของบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมล์ และจะใช้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies)

คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter และอื่น ๆ ) เพื่อช่วยให้เราติดตามผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้โดยสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น

คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการทำโฆษณาออนไลน์ โดยข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

Google Analytics - การสร้างสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์โดยที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแยกแยะผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงในแง่ของประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและเพื่อทราบว่าเนื้อหาใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความสนใจ มีการเข้าชมหรือคลิกบ่อยที่สุด (ชื่อ: _gid (หมดอายุใน 24 ชั่วโมง) ชื่อ:_ga (หมดอายุใน 2 ปี))

Hotjar – คุกกี้ที่เก็บ ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยจะปรากฏออกมาในรูปแบบเฉดสี (Heatmap) (ชื่อ: hjIncludedInSample (หมดอายุใน 1 ปี)

เรามีการใช้เว็บบีคอน (web beacon) หรือพิกเซลการติดตาม (tracking pixel) หรือไม่

อีเมล์ของเราอาจมี "เว็บบีคอน" (หรือ "พิกเซลการติดตาม") เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าอีเมล์ของเรามีการเปิดและตรวจสอบการคลิกผ่านลิงก์หรือโฆษณาภายในอีเมล์หรือไม่

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์รวมถึงการพิจารณาว่าอีเมล์ใดที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้มากกว่าและเพื่อสอบถามว่าผู้ใช้ที่ไม่เปิดอีเมล์ของเรามีความประสงค์ที่จะรับอีเมล์ต่อไปหรือไม่

พิกเซลจะถูกลบเมื่อท่านลบอีเมล์ หากท่านไม่ต้องการดาวน์โหลดพิกเซลลงในอุปกรณ์ของท่าน ท่านควรอ่านอีเมลในรูปแบบข้อความธรรมดาหรือปิดการแสดงรูปภาพ

 

ตัวเลือกคุกกี้ของท่านมีอะไรบ้าง

            หากท่านไม่ชอบแนวคิดเกี่ยวกับคุกกี้หรือคุกกี้ในบางประเภท ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้แล้วและไม่ทำการยอมรับคุกกี้ใหม่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ internetcookies.org อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านลบคุกกี้หรือไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ระบบการทำงานได้ทั้งหมดของเว็บไซต์ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด และบริการได้

ท่านติดต่อบริษัทได้อย่างไร

              “บริษัท” ถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านมีคำถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด

15/96 ซอยวิภาวดี 56 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขติดต่อ : โทร +66-2579-9119

(จันทร์ – เสาร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อีเมลล์ : may@inkman.co.th

Visitors: 156,018